Servis

Pre všetky zariadenia poskytujeme záručný a pozáručný servis, ako v dielňach našich servisných stredísk, tak priamo na mieste u zákazníka.
V oboch prípadoch sme schopní sa o nami dodávanú techniku postarať po celú dobu ich životnosti. Expresné zásahy alebo zásahy mimo bežnú pracovnú dobu je možné poskytovať na základe predom dohodnutých pravidiel. 


Reklamácia závady výrobku, ktorú je možnosť bez následkov v primeranej dobe  ( 30 dní ) odstrániť, bude riešená opravou alebo výmenou vadnej časti výrobku, aby výrobok zodpovedal parametrom udávaným výrobcom.
Vzhľadom neustálym inováciám produktov si spoločnosť DobriBobri s.r.o. v prípade nedodania náhradného dielu výrobcom  vyhradzuje právo nahradiť tento diel náhradným dielom s podobnými parametrami nahradzujúci pôvodný vadný diel.
 

Záručný servis sa nevzťahuje na vady a poruchy zavinené:

  • Nesprávnou obsluhou v rozpore s priloženým návodom na použitie
  • Poškodením zariadenia haváriou počas prevádzky, pádom počas prevozu
  • Požiarom, vytopením alebo inou vyššou mocou
  • Používaním nevhodných spotrebných materiálov a náhradných dielov
  • Servisným alebo iným zásahom do prístroja iným ako autorizovaným servisom